Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUMIO

1.Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz składania reklamacji w sklepie internetowym Lumio znajdującym się pod adresem elektronicznym www.lumio.eu, dalej: strona internetowa.

2.Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3.Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

•Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),

•Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

•Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

§ 1
Postanowienia Ogólne

1.Sklep internetowy Lumio, działający pod adresem www.lumio.eu prowadzony jest przez firmę 

Lumio-pracownia formy 

ul. Niemcewicza 4/8/19, 93-018 Łódź 

NIP 7292293419, REGON 250675951, 

dalej: Sprzedający.

2.Sprzedający prowadzi sprzedaż przedmiotów za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość ze składającym zamówienie, zwanym dalej: Kupującym.

3.Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

4.Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie; Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2
Oferowane przedmioty

1.Wszystkie produkty oferowane w sklepie Lumio są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych przedmiotów, których odcienie i kształty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

3.Oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu, np. koloru, kształtu przedmiotu.

§ 3
Ceny przedmiotów

1.Ceny przedmiotów oferowanych w sprzedaży zamieszczone są przy każdym przedmiocie.

2.Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki i ewentualnych opłat celnych. Cena podana przy każdym przedmiocie w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.

3.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych zamieszonych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

4.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

§ 4
Składanie i realizacja zamówień

1.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie internetowej, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego przedmiotu bądź przedmiotów.

2.W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

3.Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Kupującego uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, e-mail, imię i nazwisko Kupującego).

4.Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu

5.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

6.Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego.

§ 5
Formy płatności

1.Za zamówione przedmioty Kupujący może zapłacić wybierając: 

 • Przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego;
 • Za pośrednictwem systemu PayPal;
 • Szybki przelew online – Płatności Shoplo. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2.Sprzedający dołącza do przedmiotu lub przekazuje w formacie pdf. drogą elektroniczną, paragon lub fakturę VAT.

§ 6
Czas realizacji zamówienia i dostawa

1.Zamówienie jest wysyłane w przeciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania należności na koncie. W  przypadku płatności kartą wysyłka zamówienia następuje w przeciągu 2 dni roboczych od daty pozytywnej autoryzacji płatności. Z powyższego terminu wyłączone są przedmioty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2.Na wpłatę Sprzedający czeka 3 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

3.Dostawa realizowana jest w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób, na adres wskazany przez Kupującego.

4.Koszty transportu ponosi Kupujący.

5.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Dostawcy lub Kupującego, (jak np. błędnie podany adres wysyłki).

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionego produktu.

   2.Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie przedmiotu nienaruszonego, bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego z dowodem zakupu. Zwracany towar należy wysłać na adres: LUMIO, ul. P. Skargi 12 lok.304, 93-036 Łódź

   3.Do odsyłanego produktu należy dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy.

   4.Pieniądze za przedmiot wraz z kosztami przesyłki zostaną zwrócone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania przedmiotu przez Sprzedającego, przelewem bankowym na konto, z którego dokonano płatności. W przypadku płatności kartą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

   5.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest przedmiot wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   § 8

   Reklamacje

   1.W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umową, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres info@lumio.eu. Reklamacja powinna również zawierać: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, dokładny opis wady.

   2.W przypadku uwzględnienia reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. Zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana przedmiotu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego.

   3.Przedmiotem reklamacji nie mogą być uszkodzenia przedmiotu powstałe w trakcie świadczenia usług dostawczych. 

   4.Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia reklamacji.

   § 9

   Ochrona danych osobowych

   1.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia.

   2.Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

   3.Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

   § 10
   Prawa autorskie

   1.Wszelkie prawa do wzorów oraz treści prezentowanych na stronie internetowej www.lumio.eu należą do ich właścicieli, są chronione prawami autorskimi i objęte są ochroną wynikającą z przepisów prawa polskiego.

   § 11
   Postanowienia końcowe

   1.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

   2.Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

   3.Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać polubownie. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedającego.

   4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoplo.pl